BOZOK ÜNİVERSİTESİ

ULUSLARARASI BOZOK SEMPOZYUMU

TürkçeEnglish Paylaş:

ULUSLARARASI BOZOK SEMPOZYUMU TEMA VE KONULARI

Bozok yaylası, Anadolu coğrafyasında güney-kuzey ve doğu-batı kavşağında bulunması ve güvenlik açısından doğal bir kale durumunda olması nedeniyle ilkçağlardan beri çeşitli kavimlerin yerleşmeyi tercih ettikleri bir bölge olmuştur. Özellikle İlkçağlarda Hitit, Frig ve Galatların hâkimiyet alanında bulunmuştur. Türklerin Anadolu’ya girmelerinden sonra da Oğuzların Bozok boyuna mensup oymakların yoğunlukla yerleştikleri bir bölge olması sebebiyle, coğrafi olarak da Bozok adıyla anılmıştır.

Osmanlı yönetiminde Bozok sancağının şehirleşmesi çok özel şartlarda gerçekleşmiştir. 18. ve 19. Yüzyılda serbest ticari bölge olan Bozok kısa sürede Ermeni, Rum ve Müslüman nüfusun iç içe yaşadığı bir barış şehri haline gelmiştir.

Osmanlı Devleti’nin yaşadığı zor zamanlarında, Balkanlardan, Kafkasya’dan ve Doğu Anadolu’dan göçen Müslümanların sığındıkları yer Anadolu’nun el değmemiş toprakları olan Bozok olmuştur. Bu nedenle Bozok bölgesi günümüzde olduğu gibi muhacir ve mültecilerin yoğun olarak yerleştirildikleri bir bölge durumundadır. Çok çeşitli toplumların bölgeye yerleştirilmeleri çok farklı sosyo-kültürel ve inanç gruplarının aynı coğrafi alanda bir araya gelmelerini sağlamıştır.

Bu bağlamda, tarihi süreç içerisinde birçok coğrafi bölgeden koparak Bozok’ta kaderlerini birleştiren toplumların tarihî, sosyal, kültürel, folklorik ve inanca yönelik değerleri ile yer altı ve yer üstü zenginliklerini tespit etmek, tanımlamak ve bu alanlarda çalışan bilim insanlarını aynı platforma buluşturmak sempozyumun temel amacı olacaktır.

Belirtilen amaç doğrultusunda sempozyumun kapsamı ve konuları şu şekilde belirlenmiştir:

 

1-) YOZGAT’TA ARKEOLOJİ VE SANAT TARİHİ

 • Yozgat ve Çevresindeki Arkeolojik Alanlar, Höyükler ve Kazılar
 • Arkeolojik Bulgular ve Özellikleri
 • Arkeolojik-Tarihî Bulguların Sergilenmesi ve Müzecilik
 • Sit ve Koruma Alanları / Koruma, Sağlıklaştırma Çalışmaları
 • Yozgat’ta Yapı ve Malzemelerde Süsleme ve Sanat Özellikleri
 • Yozgat’ta Türk-İslam Sanatı ve Örnekleri

 

2-) YOZGAT’IN YER ÜSTÜ VE YER ALTI ZENGİNLİKLERİ

 • Yozgat’tın jeolojik yapısı ve özellikleri
 • Yozgat'ın biyoçeşitliliği ve özellikleri
 • Termal kaynaklar ve kullanımı
 • Yozgat bölgesi madenleri
 • Yozgat bölgesinde tarım ve tarımsal özellikler

 

3-) YOZGAT’IN COĞRAFÎ, SİYASÎ, SOSYAL VE İKTİSADÎ TARİHİ

 • Her yönüyle Yozgat coğrafyası
 • Yozgat’ta Tarih Öncesi ve Tarihî Çağlar, Dönemler, Uygarlıklar
 • Anadolu’nun Fethi, İlk Türk Beylikleri ve Selçuklular Çağında Yozgat
 • Selçuklu Sonrası Beylikler Döneminde Yozgat
 • Osmanlılar Zamanında Yozgat
 • Göçler, demografi ve Yozgat
 • Milli Mücadele Döneminde Yozgat
 • Cumhuriyet Döneminde Yozgat
 • Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinde Yozgat’ın iktisadî özellikleri

 

4-) YOZGAT’TA EĞİTİM, KÜLTÜR-SANAT VE FOLKLOR

 • Yozgat Eğitim Tarihi
 • Yozgat’ta Eğitim Kurumları
 • Yozgatlı Eğitimciler
 • Yozgat’ta Sanat ve Sanatçılar
 • Yozgat Yöresi Halk Ağzı, Şivesi ve Dil Özellikleri (Halk Deyişleri ve Söylenceleri, Yerel kelimeler, deyimler ve sözler, maniler, Halk Hikâyeleri, Menkıbeler)
 • Âşıklık Geleneği, Ozanlar ve Eserleri
 • Halk Bilimi-Halk Kültürü (Gündelik Hayat, Mutfak ve Beslenme Kültürü, Giyim-Kuşam Kültürü, Halk İnançları, Halk Sağlığı ve halk tıbbı, Halk Gelenekleri ve Uygulamaları, Kına, Düğün, Bayram vb. Özel Gün ve Gece Gelenekleri, Halk Oyunları, Çocuk Oyunları)
 • Yerel-Geleneksel Gıda Ürünleri ve Üretimi
 • Yaşayan/Eski Geleneksel Meslekler ve Temsilcileri
 • Geleneksel El Sanatları ve Üretimi
 • Dokumacılık ve Geleneksel Dokuma Ürünleri
 • Yozgat’ta Esnaflık ve Zanaat Kültürü
 • Yozgat’ta Hamam Kültürü ve Gelenekleri
 • Geleneksel Çalgılar ve Müzik Aletleri
 • Yozgat Yöresi Türküleri ve Ezgileri

 

5-) YOZGAT'TA ŞEHİRLEŞME, MİMARİ VE KENT KURUMLARI

 • Tarihî Şehir Dokusu ve Oluşumu
 • Tarih İçinde Şehirleşme ve Kentin Gelişimi
 • Yozgat’a Ulaşan ya da Yozgat’tan Geçen Tarihî Yollar
 • Tarihî ve Mimarî Yapılar, Kurumlar (idari kurumlar, dini-tasavvufi kurumlar, eğitim-öğretim kurumları, sağlık kurumları, sosyal yardım kurumları, iktisadi kurumlar, askeri kurumlar, temizlik kurumları vb.)
 • Yozgat’ta Vakıflar, Vakıf Kurucular ve Eserleri
 • Yozgat’ta Konut Mimarisi, Yozgat Evleri ve Özellikleri
 • Tarihî-Mimari Eserlerin Restorasyonu veya Rekonstrüksiyonu
 • Tarihî-Mimarî Eserlerin Günümüzde Değerlendirilmesi, Kullanımı ve Turizme Kazandırılması

 

6-) YOZGATLI ÖNEMLİ ŞAHSİYETLER VE ESERLERİ

 • Yozgatlı Önemli Kişiler, Aileler, Sülaleler (Bu Kişilerin Hayatı, Eserleri, Görüş ve Düşünceleri, Çalışmaları, Yozgat’a Etkileri)
 • Yozgat’la ile İlgili Yazılı-Basılı Eserlerin Tanıtımı (dîvanlar, cönkler, menakıpnameler, hatıratlar, sözlükler, tarihsel kaynaklar, belgeler, vb.) 

 

Not: Sempozyum başvurularında, yukarıda belirtilen konulardan farklı ancak Bozok/Yozgat tarihi, kültürü ve inanç dokusu ile ilgili görülen diğer bildiri özetleri de değerlendirmeye alınabilecektir.