BOZOK ÜNİVERSİTESİ

ULUSLARARASI BOZOK SEMPOZYUMU

TürkçeEnglish Paylaş:

KABUL EDİLEN BİLDİRİLER


# YAZAR ADI SOYADI TEBLİĞ ADI KURUMU
1Adem Çiftci Bozok Sancağı Kanunnamelerinde Yer Alan Cezaların Şer'î Cezalarla Mukayesesi Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
2Ahmet Atlı Sorgunlu Sıdkı Babanın Şiirlerinde "Zikir" Kavramı Bozok Üniversitesi
3Ahmet Cem Erkman Yiğitler Fosil Lokalitesi Ahi Evran Üniversitesi
4Ahmet Hakkı Turabi Yozgat Müzik Kültürü Ve Geleneksel Dînî Mûsikî Kültürümüz (Mukayeseli Bir Değerlendirme) Marmara Ün. İlahiyat Fak.
5Ahmet Oğuz 19. Yüzyılın Son Çeğreğinde Yozgat'ta Kıtlık, Açlık Ve Zahire Ticareti Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
6Ali Açıkel Iı. Abdülhamid Devri Eğitim Politikası'nın Taşraya Yansıması: Yozgat Sancağı Örneği Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi
7Ali Kemal Taşkın Yozgat İlimizin Folklor Yöre Oyunları, Giysileri Ve Çalgıları Bozok Üniversitesi
8Ali Yakıcı Bozok Yöresi Halk Şairlerinin Türkü Geleneğine Katkısı Gazi Üniversitesi
9Alparslan Santur Yozgat'ta Sağlık/Hastalıkla İlgili Bazı Geleneksel Uygulamalar, Değerlendirmeler Ve Deyişler Folklor Araştırmacıları Vakfı
10Alpaslan Demir Şahıs Adlarından Hareketle Nüfus Hareketleri Ve İskan Tarihi Çalışmalarına Bir Katkı: Karahisar-I Behramşah Nahiyesi Örneği Gaziosmanpaşa Üniversitesi
11Alper Mumyakmaz Yozgatın Sosyal Ve Ekonomik Gelişme Sürecinde Yimpaş A.Ş. Olayı Bozok Üniveristesi / Fen-Edebiyat Fakültesi
12Aslı Kahraman Çinar Yozgat Şehir Merkezinde Bir Antik Kent: Mercimektepe Höyük Bozok Üniversitesi
13Aybige Başeğmez Çetin Abbas Sayar'ın Romanlarında Tabiat Algısı Bozok Üniversitesi
14Aygül Nalbant- Emine Babaoğlan Risk Altındaki Çocuklar:Yozgat Örneği Bozok Üniversitesi
15Aynur Gazanferkızı The Bozoks In Dagestan And Theır Modern Sıtuatıon Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi Folklor Enstitüsü
16Aysen Soysaldı Yozgat Dokuma Atlası Gazi Üniversitesi Sanat Ve Tasarım Fakültesi
17Aysen Soysaldı, Ebru Çatalkaya Gök Yozgat İlinde Tespit Edilen Sancak Örnekleri Gazi Üniversitesi Sanat Ve Tasarım Fakültesi
18Ayşe Kazazoğlu Bozok Üniversitesi Mimarlık Mühendislik Fakültesi Öğrencilerinin Stres Kaynakları Ve Başa Çıkma Stratejileri Ufuk Üniversitesi
19Ayşe Toluk, Abdulkadir Taşdemir, Nusret Ayyıldız Yozgat Çamlığı Milli Parkı'ndan Kaydedilmiş Oribatid Akarlar (Acari, Oribatida) Erciyes Üniversitesi
20Ayten Caferova Türk Kültürünü İfade Eden Manevi Değer Normları: Yozgat'ta Ve Nahçıvanda İnanç -Sınama Örnekleri (Karşılaştırmalı Araştırma) Azerbeycan Milli İlimler Enstüsü
21Babür Mehmet Akarsu Tanrılar Kenti Tavium : Yozgat'ta Arkeoloji Ve Sanat Tarihi Sinop Üniversitesi
22Bahadır İnan / Emine Babaoğlan Çelik Yozgat’Ta Zihinsel Yetersizliği Olan Bireylerin Ve Ailelerinin Toplumsal Yaşamda Karşılaştığı Engeller Bozok Üniversitesi
23Bahar Hasırcı Yozgat İli, Sorgun İlçesi, Bahadın Beldesi, Zeynel Höyüğü Tümülüsü Kurtarma Kazısı Kültür Ve Turizm Bakanlığı-Yozgat Müzesi Müdürlüğü
24Bahattin Demirtaş İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Yozgat Mülteci Kampı Gazi Üniversitesi Polatlı Fen-Edebiyat Fakültesi
25Barış Üniver Tarım Sektörünün Finansmanında Tarım Bankacılığı Uygulamalarının Yeri Ve Önemi; Yozgat İli Örneği Myo / Bozok Üniversitesi
26Bengütay Hayırsever, Fikret Yazıcı Yozgat İli Ve Civarında Frig Sanatı Ve Kültürüne Genel Bir Bakış Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
27Berna Ayaz-Nurdan Gümüştepe Efsanelerde Sosyal Normlar: Yozgat Efsaneleri Örneği Bülent Ecevit Üniversitesi
28Buğrayhan Biçkici Arıkan Yozgat İli Jeotermal Kaynakları Ve Kullanım Alanları İstanbul Medeniyet Üniversitesi/İstanbul Teknik Üniversitesi
29Burhan Ünal Yozgat Şehir Merkezi İçin Taşkın Alanlarının Hec-Ras Modelleri İle Belirlenmesi Bozok Üniversitesi
30Cahit Balabanlı Yozgat Yöresinde Kaba Yem Üretim Potansiyeli Ve Hayvansal Üretim Açısından Önemi Süleyman Demirel Üniversitesi
31Caner Yüce - Mehmet Karayaman Chp Parti Müfettişlik Raporlarına Göre İkinci Dünya Savası Yıllarında Yozgat Uşak Üniversitesi
32Cavid Qasımov Bozoklu Çapanoğulları Ailesi Rus Tarihçilerinin Gözüyle Azerbaycan Bilimler Akademisi Şarkiyat Enstitüsü
33Cengiz Buyar Orta Asya'da Boz Oklar Ve Boy İlişkileri Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi
34Cengiz Şavkılı,Tülay Aydın Tek Parti Döneminde Chp'nin Yozgat Teşkilatı (1939-1942) Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü
35Çiğdem Belgin Dikmen Kullanım Sürecinde Değerlendirme Kapsamında Cumhuriyet Mektebi Ve Sakarya İlköğretim Yapılarının İrdelenmesi Bozok Üniversitesi
36D. Ali Arslan Çok Partili Dönem Yozgat Milletvekillerinin Sosyolojik Tahlili Mersin Üniversitesi
37Demokaan Demirel, Erdinç Tutar Milli Mücadele Döneminde Yozgat Niğde Üniversitesi
38Ebubekir Güngör 1839-1841 Nüfus Sayımlarına Göre Aydıncık’In (Kızıl Künbed) Nüfus Ve Etnik Yapısı Bozok Üniversitesi
39Ebulfez Amanoglu Esmer Memmedova Prof.Dr.Ahmet Caferoğlu Ve Yozgat İli Ağızları Azerbaycan Bilimler Akademisi Nahçıvan Dil Ve Edebiyat Enstitüsü Başkanı
40Ebülfez Ezimli Yozgat Ağız Kültürü Üzere İnceleme: “Yozgat Sürmelisi” Silsilesinde Hasretin Terennüm Renkleri Ve İfade Yatımları Nahçıvan Devlet Universitesi Ve Nahçıvan Müellimler Enstitüsü
41Ejder Çelik / Emine Babaoğlan Bozok Üniversitesi Öğrencilerinin Yabancılaşma Düzeyleri Bozok Üniversitesi
42Elif Mamur Yılmaz Anadolu Halk Kültüründe Seyirlik Köy Oyunları (Yozgat İli Örneği) Giresun Üniversitesi Eğitim Fakültesi
43Elmira Memmedova-Kekeç Yozgatlı Hüzni`Nin Şiirlerinde Gelenekten İzler Bakü Avrasya Üniversitesi
44Emel Erkaplan Yozgat Etnografya Ve Arkeoloji Müzesi (Nizamoğlu Konağı) Etnografik Takıları Sanat Ve Tasarım Fakültesi/ Gazi Üniversitesi
45Emine Babaoğlan Yozgat’Ta Öğrenci Başarısı: Başarı Engelleri Ve Başarıyı Artırmak İçin Yapılabilecekler Bozok Üniversitesi
46Emre Bıçakçı Yozgat Yöresinde Kaba Yem Üretim Potansiyeli Ve Hayvansal Üretim Açısından Önemi Süleyman Demirel Üniversitesi
47Eren Şenol Yozgat İli Nüfusunun Yaş Yapısı (1927 - 2015) Giresun Üniversitesi
48Eren Yürüdür Cumhuriyet Döneminde Yozgat’Ta Meydana Gelen Meteorolojik Kökenli Afetlere Dair Bir Değerlendirme (1930-1950) Gaziosmanpaşa Üniversitesi
49Ergün Laflı Geç Antik-Erken Bizans Döneminde Yozgat İli Arkeolojisi Ve Tarihi. Dokuz Eylül Üniversitesi.
50Erol Karcı Iı. Abdülhamid Döneminde Yozgat Sancağının Sağlık Durumu Kafkas Üniversitesi
51Esra Gedik Kent Ve Kent Kimliği; Yozgat Örneği Bozok Üniversitesi
52Fahrettin Tızlak Bozok Sancağı’Nda Yaşamını Sürdüren Pehlivanlı Aşireti'nin Mehmet Ali Paşa’Ya Bağlılığını Bildirmesi Ve Yozgat’A Saldırması Akdeniz Üniversitesi
53Fahri Seker Yozgat Ekonomisi Ve Kapsayıcı Sosyal Kalkınma Bozok Üniversitesi
54Faruk Söylemez Bozok Sancağında Rişvan Oymakları Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
55Ferruh Toruk Yozgat Kenti Cumhuriyet Dönemi Yapılarının İrdelenmesi Bozok Üniversitesi
56Fidan Yozgatta Halk Kültürü Ve Onda Eski Türk Folklorunun İzleri Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi Folklor Enstitüsü
57Fikret Türkmen Boğazlıyan-Abdilli Köyü Sözlü Kültür Belleği Ege Üniversitesi
58Filiz Akar Ergenlerde Internet Ve Sosyal Medya Kullanım Özellikleri Ve Internet Kullanım Amaçlarının Çeşitli Değişkenlerce İncelenmesi (Yozgat İli Örneği) Bozok Universitesi
59Furkan Kurt Gedikhasanlı Şakir Efendi Ve Türbesi Etrafında Oluşan Menkıbeleri Üsküp Yunus Emre Enstitüsü
60Galip Akın Anadolu'nun Arkeolojik Zenginliğinde Yozgat'ın Yeri Bozok Üniversitesi
61Galip Çağ Balkan Göçlerinde Bir İskan Merkezi Olarak Yozgat Gazi Üniversitesi
62Galip Eken 20. Yüzyıl Başlarında Yozgat Eğitim Tarihine Dair Bazı Bilgiler Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
63Gökçe Demiryürek/Nazike Karagözoğlu Üniversite Öğrencilerinin Yozgat İline Ve Bozok Üniversitesine Bakışlarının Metaforik Olarak Belirlenmesi Bozok Üniversitesi
64Gulnara Aliyeva-Koşkun Azerbaycan Türkçesi Ve Yozgat Ağzı Bakü Slavyan Üniversitesi
65Gül Şebnem Altuner, Mustafa Başaran Yozgat İl Merkezindeki İlkokulların Okul Ve Sınıf Kütüphanelerinin İncelenmesi Bozok Üniversitesi
66Gülbadi Alan Amerikan Board Misyonerlerinin Yozgat’Taki Çalışmaları Ve Bölge Halkı Üzerindeki Etkileri Erciyes Üniversitesi
67Gülseren Kan Şahin Hellenistik Ve Roma Dönemleri’Nde Yozgat İli’Nin Tarihi Ve Arkeolojisi Sinop Üniversitesi
68Gülşah Halıcı Dersini Almış Da Ediyor Ezber: Yozgat Sürmelisi Bozok Üniversitesi
69Gülten Kurt Yozgat İli Örgü Atlası Çorap Ve Patik Örnekleri Abant İzzet Baysal Üniversitesi
70Güneş Salı Yozgat’Ta Bir Bahadın Bozok Üniversitesi
71Güngör Karauğuz Hititler Döneminde Yozgat Ve Çevresi Üzerine Necmettin Erbakan Üniversitesi
72Habib Coşkunsoy Yozgat Türkülerinin Sosyolojik Ve Müziksel Açılardan İncelenmesi Kültür Ve Turizm Bakanlığı
73Hacı Çoban Roma Dönemi Hastaneleri, Asklepionlar Ve Sarıkaya Roma Hamamı Bozok
74Hakan Keles Yozgat Alıç(Crataegus Spp.) Populasyonu: Mevcut Durumu Ve Yapılabilecek Çalışmalar Bozok Üniversitesi Tarım Ve Doğa Bilimleri Fakültesi
75Hakan Koç İhsan Bulut Türkiye Şeker Pancarı Üretiminde Yozgat İlinin Yeri Ve Önemi Cumhuriyet
76Hakan Yekbaş Cabbarzâde (Çapanzâde) Mehmed Ârif Bey’İn Bilinmeyen Bir Eseri: Metrûkât-I Mukaddese-İ Risâlet Eşyâ-Yı Menkûle Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
77Haluk Selvi Milli Mucadelede Yeni Yozgat Gazetesi Sakarya Universitesi
78Hamide Soysal Demirci Yozgatta Yaşayan Kündekari Ustası Yakup Kılıç Bozok Üniversitesi
79Handan Bülbül Giresun Üniversitesi
80Hanife Mut Yozgat’Ta Yem Bitkileri Tarımının Genel Durumu Bozok
81Hasan Kerim Şenyurt Sarıkaya Roma Hamamı Tarihçesi Ve 2010-2015 Yılı Kazı Çalışmaları Sonuçları Kültür Ve Turizm Bakanlığı / Yozgat Müzesi Müdürlüğü
82Hatice Baş, Dilek Pandır Yozgat’Ta Tarımı Yapılan Ve Çokça Tüketilen Madımak (Polygonum Cognatum) Bitkisinin Antioksidan Kapasitesi Ve H2o2’Nin İnsan Eritrositlerinde Meydana Getirdiği İn Vitro Toksik Etki Üzerine Koruyucu Rolü Bozok Üniversitesi
83Hatice Mumyakmaz Hakikat Gazetesi : Yayın Çizgisi, Haberleri Ve Köşe Yazıları (1955-1977) Bozok Üniversitesi Eğitim Fakültesi
84Hatice Oruç- Abdullah Zararsız H.983 Tarihli Tahrir Defterlerine Göre Bozok Sancağı Ankara Üniversitesi- Akdeniz Üniversitesi
85Hatice Yüzgeçer 2 Numaralı Yozgat Şer'iyye Sicili'ne Göre Yozgat'ta Aile Aksaray Üniversitesi
86Hicabettin Sarı Fransız Basınında Yozgat (1840-1940) İstanbul Üniversitesi Mezunu
87Hülya Doğan Yozgat Florasına Kayıtlı Adaçayı (Salvia) Taksonlarının Bitkisel Özellikleri Ve Tıbbi Önemi Bozok Üniversitesi
88Hülya Doğan Yozgat İlinde Seracılıkta Kullanılan Jeotermal Enerjinin Ekonomik Katkıları Ve Çevresel Etkileri Konu Başlığı: Termal Kaynaklar Ve Kullanımı Meslek Yüksekokulu Bozok Üniversitesi
89Hülya Kaya Hasdemir Asur Ticaret Kolonileri Döneminde Ankuwa Üzerine Bir Değerlendirme Muş Alparslan Üniversitesi
90Hümeyra Karabıyık Tarihsel Süreçte Alaüdddevle Ve Şahruh Bey Vakfı Hitit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi
91Hüseyin Karqosmanoğlu,Hamide Soysal Demirci Sorgun Cihanşarlı Köyünde Yok Olmaya Başlamış Ahşap Oymadan Yapılan Köy Odaları Bozok Üniversitesi
92İbrahim Erdal Yozgat Halkevinin Kuruluşu Ve Faaliyetleri Bozok Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi
93İbrahim Ethem Atnur Yeşil Ordu Müfrezesi Kumandanı Ebul Hindili Cafer Bey’İn Sivas, Tokat Ve Yozgat İsyanları Esnasındaki Faaliyet Ve Gözlemleri Atatürk Üniversitesi
94İhsan Bulut, Mustafa Ertürk, Berna Özoğul Kırsal Konut Ekolojisi Açısından Geleneksel Sorgun Köy Evleri Akdeniz Üniversitesi
95İhsan Çapcıoğlu Ahlak Temelli Şahsiyet İnşasında Dini Liderlerin Rolü: Yozgatlı Ahmet Efendi Örneği Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
96İlkay Kaydu Akbudak Aydıncık Kalsedonlarının Mineralojik Ve Gemolojik Özellikleri, Yozgat-Türkiye Ahi Evran Üniversitesi
97İrfan Görkaş Bir Halveti Halifesi Yozgatlı Büyük Şeyh Ahmet Efendi'de Aşk Kavramı Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
98İrfan Kalaycı Yozgatın Benzer Nüfusa Sahip İllerle İktisadi-Gzft Karşılaştırması İnönü Üniversitesi
99İsmail Cansız Bozokun Takıları Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi
100İsmail Koçak Yozgat İli Maden Potansiyeli Ve Güncel Durumu Bozok Üniversitesi
101İsmail Pırlanta Balkanlardan Bozok Bölgesine Göç Eden Boşnaklar ( Boğazlıyan Örneği ) Bozok Üniversitesi
102İsmet Sarıbal Iı. Meşrutiyet’İn Yozgat’A Yansımaları : Hakkaniyet Cemiyeti Hadisesi Çankırı Karatekin Üniversitesi
103İsmet Türkmen Yozgat Mebusu İsmail Fazıl Paşa’Nın Nafıa Vekilliği Görevi (1920–1921) Gaziosmanpaşa Üniversitesi
104İsmet Üzen, Mehmetşah Özcan Bir Kut’Ül-Amare Esirinin (Binbaşı E.W.C. Sandes) Yozgat Günleri (1916-1918) Çankırı Karatekin Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
105İsmigül Çetin Çok Partili Siyasi Hayata Geçiş Sürecinde Yozgat Bozok Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi
106Kadir Özköse Yozgat Yöresi Türkülerinde İrfȃnȋ Derinlik Bozok Üniversitesi
107Kadir Tan Bir Fransız Sosyal Bilimci Gözüyle 1981-1983 Yıllarında Yozgat Bozok Üniversitesi
108Kasım Tatlılıoğlu Okul Başarısızlığını Değerlendirme: Sorgun Örneği Bingöl Üniversitesi
109Kateryna Serajym Yozgat Yöresi Türküleri Ukrayna Türküleri: Estetik - Sanat Modelleri Kyiv Milli Taras Şevçenko Üniversitesi
110Kerim Şükürov Rusya İmparatorluğu’Nun Orta Anadolu’Yla İlgili Stratejik Planları (Xıx. Yüzyıl-Xx. Yüzyılın İlk Çeyreği) Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Tarih Enstiütsü
111Lale Özder Yozgat İli Geleneksel Giyim - Kuşam Atlası Sanat Ve Tasarım Fakültesi/ Gazi Üniversitesi
112Leyla Aksu Kılıç Bıyıklı (Bozoklu) Mustafa Paşa Ve Bir Tımar Tevcihat Defteri Üzerine Uşak Üniversitesi
113M. Murat Öntuğ Bozok Sancağındaki Dinî Ve Eğitim Kurumları (Xvııı. Yüzyıl) Bildrinin Tema Ve Konusu: 5. Yozgatda Şehirleşme, Mimari Ve Kent Kurumlar/ Tarihi Ve Mimari Yapılar, Kurumlar Alt Başlığı. Uşak Üniversitesi/ Fen-Edebiyat Fakültesi
114M. Öcal Oğuz Kültürel Miras, Kimlik Ve Koruma Gazi Üniversitesi/Unesco Türkiye Millî Komisyonu
115Maral Annayevna Taganova Yozgat Sözcüğü Ve Türkçede "Yoz" Sözcüğünün Kökeni Üzerine Turkmenistan, Milli Elyazmalar Enstitüsü
116Masoumeh Daei 19. Yy Sonu 20.Yy Başlarında İran- Osmanlı Ticaretinde Yozgat Bölgesi Ve İpek Yolu Tebriz Payame Nür Üniversitesi
117Mehmet Akif Boz Yozgat İlinde Hayvancılık Potansiyeli Bozok Üniv.,Yozgat Gthb İl Müd.,Omü
118Mehmet Altuntaş Mehmet Nuri Yozgadî’Nin ‘Hukuk-U Emvât’ Adlı Risalesinde Atıfta Bulunduğu Âyetlerin Değerlendirilmesi Ve 20. Yüzyılda Yozgat’Ta Dinî Hayat Bozok Üniversitesi
119Mehmet Demiryürek Tahrir Defterleri İle Evkaf Muhasebe Defterlerine Göre Emirci Sultan Zaviyesi ( Osmanpaşa Tekkesi) Hitit Üniversitesi
120Mehmet Gökhan Halıcı Yerköy (Yozgat) ‘De Bulunan Bazı Liken Türlerinin Morfolojik Ve Moleküler Yönden İncelenmes İyozgat’In Yer Üstü Ve Yer Altı Zenginlikleri, Yozgatın Biyoçeşitliliği Ve Özellikleri Kapsamındadır. Erciyes Üniversitesi
121Mehmet Kalkan Yozgat Halkevi Yayını : Bozok Ve Notlar Dergileri'nde (1938-1942) Din Bozok Üniversitesi
122Mehmet Karayaman Yozgat Merkez Ve Kazalarında Hilâl-İ Ahmer Cemiyetinin Kuruluşu Ve Faaliyetleri Uşak Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi
123Mehmet Sağlam 1960Lar Yozgat Lisesi Mezunları: Okulumuz Hakkındaki Duygu, Düşünce Ve Anılarımız Bozok Üniversitesi
124Mehmet Şahingöz Milli Mücadele‘De Yozgat Ve Havalisinde Çeşitli Hadiseler Karşısında Yapılan Milli Tezahürat, Protesto Ve Mitingler Gazi Üniversitesi
125Mehmet Yıldzı Yozgatlı Hacı Mustafa Efendi’Nin Risâle-İ Keşfiyye İsimli Eserinin Tahlili Ve Transkripsiyonu Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
126Mehmet Zahit Yıldırım Jurnal Defterlerinde Bozok Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
127Melek Coşgun Solak Yozgat Manilerinde Mizah Anlayışı Bozok Üniversitesi
128Merve Karaçay Türkal Çağdaş Osmanlı Kroniklerinde Bozoklu Mustafa Paşa (Ö. 1110/1698) Gümüşhane Üniversitesi
129Meryem Göktaş Yozgat İli Madencilik Faaliyetlerinin Çevre Üzerine Etkilerinin Araştırılması Bozüyük M.Y.O./Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
130Mesut Demir Kapitülasyonların Kaldırılmasının Yozgat’Ta Kutlanması : Bir Dua Ve Bir Hakaret Davası Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı
131Metin Bağdat / Orhan Filiz Yozgat İlinde Sosyal Sermaye Ve Yoksulluk İlişkisi Gazi Üniversitesi / Pamukkale Üniversitesi
132Metin Ziya Köse, Ali Kozan Nevşehir Şer’İyye Sicili 3 Numaralı Defterde Yer Alan Çapanoğlu Mîr Cabbarzâde Süleyman İle İlgili Kayıtlar Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
133Muammer Cengil Yozgatta Sosyal Ve Dini Hayatın Şekillenmesinde Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
134Muhammed Avşar,Yaşar Kalafat Bozok Oğuz Coğrafyasında Bir Üçok Oğuz Boyu: Sorgun Salurları Gaziosmanpaşa Üniversitesi,-
135Muhammed Ceyhan Yozgat Şerʻiyye Sicillerinin Kaynak Değeri Ve Diplomatik Özellikleri Hakkında Bir Değerlendirme Ankara Üniversitesi
136Muhammed Fazıl Himmetoğlu Eskiçağ Bozok Ovasına Bir Bakış (Koloni Devrinden Pers İstilasına) Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi
137Muhammed Köse 19. Yüzyılda Alaüddevle Ve Şahruh Bey Vakfı Erzincan Üniversitesi
138Muhittin Eliaçık Bir Yozgat Husûsiyyâtnâmesi Kırıkkale Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi
139Murat Ay Yozgat İli Su Yapıları, Kaynakları Ve Özellikleri Bozok Üniversitesi
140Murat Hanilçe Yozgat'ın Kuzey İlçelerinin Osmanlı Taşra Teşkilatı İçerisindeki Yeri ( Xv. Ve Xvı. Yy.) Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi
141Murat Kacıroğlu Mustafa Çiftçinin Öykülerinde Yozgat Bozok
142Murat Koç Süreyyabey Barajı Ve Çevresi’Nin Caryophyllaceae Florası Bozok Üniversitesi
143Murat Tuğluca/Rıfat İlhan Çelik/Fatih Çil Bozok Sancak Merkezi Olarak Kırşehir (1480-1554) Ahi Evran Üniversitesi
144Murat Tural Yozgat 27 Numaralı Şer’İyye Sicili Üzerine Bir Değerlendirme Bozok Üniversitesi-Fen Edebiyat Fakültesi
145Musa Şaşmaz Boğazlıyan Kaza Merkezinin Uzunludan Boğazlıyana Taşınması Ve Ortaya Çıkan Olaylar (1880-1890) Niğde Üniversitesi
146Mustafa Bakan Cumhuriyetin İlk Yıllarında Yozgat’Tan Haberler; Çorum Gazetesindeki Yansımaları (1921-1925) Hitit Üniversitesi
147Mustafa Başaran İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Okuma Alışkanlıklarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi (Yozgat Örneği) Bozok Ün.
148Mustafa Çolak İkinci Bir Tehcir Mi? Yozgat Ermenilerinin Göçü Meselesi (1933-1934) Gaziosmanpaşa Üniversitesi
149Mustafa Fidan Hasan Coşkun Şiirleri Ve Edebî Kişiliği Bozok Üniversitesi
150Mustafa Güneş Yozgatlı Hüzni Divanı'nda Geçen Ayetler Dpü
151Mustafa Kocakaya Bozok Üniversitesi Kampüsünde Bulunan Bazı Liken Türlerinin Morfolojik Ve Moleküler Yönden İncelenmesi Bozok Üniversitesi
152Mustafa Müjdeci Iı. Meşrutiyet Dönemi Mebusan Meclisinde Yozgat Mebusları Ve Faaliyetleri (1908-1912) Çankırı Karatekin Üniversitesi
153Mustafa Şahin Kadışehri İlçesinin Deveci Dağı Eteğindeki Altı Köyde (Seyhan, Çamsaray (Dabana) Dikmesöğüt, Yelten, Ovacık Ve Ladik) Halk Hekimliği, Yemekler, İnanışlar Ve Yerel Kelimeler Sinop Üniversitesi
154Mücahit Kaçar Ali Nihânî Yozgadînin Menâkıb-I Murtazaviyye’Si Amasya Üniversitesi
155N.Tomris Yalçınkaya Yozgat İli Örgü Atlası : Oya Kataloğu Sanat Ve Tasarım Fakültesi/ Gazi Üniversitesi
156Naciye Kaya Fennî Dîvânı’Nda Âşık-Ma’Şûk Ve Rakîb Tipleri Bozok Üniversitesi
157Naile Asker Kafkas İslam Ordusu İçerisinde Yozgatlılar Amba Folklor Enstitüsü
158Namık Aslan Yozgat / Boğazlıyan / Gürden(Yazıkışla) Köyü Yer Adları Üzerine Bir Deneme Niğde Üniversitesi
159Nasrullah Uzman Demokrat Parti Döneminde Yozgatta İktidar-Muhalefet İlişkileri (1950-1960) Gazi Üniversitesi
160Nazike Karagözoğlu/Gökçe Demiryürek Yozgat Esnafının Sahip Olduğu İnsani Değerler Bozok Üniversitesi
161Nazile Abdullazade The Traces Of Onomastıc Unıts Of Bozok In The Azerbaıjan Terrıtory In Hıstorıcal Sources Azerbaycanpedagoji Universitei
162Necati Çavdar Xıx. Yüzyılın Sonları Xx. Yüzyılın Başlarında Yozgat Hapishanelerinin Durumu Gaziosmanpaşa Üniversitesi
163Nefise Yüksel Geç Dönem Tarihi Yozgat Evleri Bozok Üniversitesi
164Nergiz Şahin 2 Tımar Yoklama Defterine Göre 18. Yüzyıl Başlarında Bozok Livasında Tımar Ve Zeametler Hitit Üniversitesi
165Neslihan Bayrak Yozgat İlinde Meyve Ağaçlarında Görülen Zararlılar Bozok Üniversitesi
166Nevzat Özkan Büyükkışla Kasabasında Lâkaplar Erciyes Üniversitesi
167Nevzat Sağlam Fatih Camii Dersiâmı Mu'tekif-Zâde İbrahim Hamdi Efendi Karabük Üniversitesi
168Nilüfer İlhan Hastane Önünde İncir Ağacı Adlı Türküyü Fenomenolojik Açıdan Bir Çözümleme Denemesi Bozok Üniversitesi
169Nizamettin Erbaş Tarım Sektörünün Yozgat Ekonomisindeki Yeri Ve Önemi Bozok Üni. Meslek Yüksekokulu
170Nuran Döner Sorgunlu Sıdkî'nin Divan'ında Hz. Peygamber Bozok Üniversitesi
171Nuray Demirel Akgül Yozgat İli Nizamoğlu Müzesi Ve Karaman Müzesi Giyim-Kuşam Örneklerinin Karşılaştırmalı Analizi Gazi Üniversitesi Polatlı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
172Nurgün Koç Milli Mücadele’De Yozgat (Çapanoğulları) Ayaklanması Ve Çerkez Ethem Güçleri Tarafından Bastırılması Karabük Üniversitesi
173Nursel Öksüz Yozgat Manganez Cevherleşmelerinin Mineralojik Ve Jeokimyasal Özellikleri Bozok Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi
174Oktay Çoban Yozgat İlinde Spor Yaşamına Başlayıp Ülke Sporuna Katkıda Bulunan Sporcuların Analizi Bozok Üniversitesi
175Oktay Kızılkaya Xıx. Yüzyılın İkinci Yarısında Kafkasya Muhacirlerinin Yozgat Sancağı’Nda İskânına Dair Tespitler Kafkas Üniversitesi
176Olcay Türkan Yurdugüzel Yozgat Kentinde Gerçekleştirilen Koruma Sağlıklaştırma Çalışmalarının Sosyal Ve Kültürel Sürdürülebilirlik Bağlamında Değerlendirilmesi Gazi Üniversitesi
177Onur Çelebi Üçüncü Türk Dil Kurultayı Ve Yozgat Bozok Üniversitesi
178Orhan Kılıç Klasik Sancaktan Malikane Uygulamasına Bozok Sancağı Ve Yöneticileri Fırat
179Orhan Kurtoğlu Yozgatlı Nihânî'nin Manzum Hacı Bektaş-I Velî Velâyetnâmesi Gazi Üniversitesi
180Orhan Yılmaz Prof. Dr. Yaşar Kandemir’İn Hayatı, Eserleri Ve Hadis Eğitimindeki Yeri Bozok Üniversitesi
181Osman Akandere Milli Mücadele’De Çapanoğulları(Yozgat) İsyanının Bastırılmasında Çerkez Ethem Ve Kuva-Yı Seyyarenin Rolü Necmettin Erbakan Üniversitesi
182Osman Oral Yozgat Halkının Dini Anlayış Ve İnançlarına Medrese Ve Zaviye Alimlerinin Katkısı Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
183Ömer Faruk Kırmıt Yozgat'ın İlçesi Akdağmadeni'ne Bağlı Üç Ağaçlar Köyü Mani Derlemesi Gazi Ünv.
184Ömer Yılmaz Kadışehri Yöresinde Mevcut Ziyaretlerin Bölge Halkının Dini, Kültürel Ve Psiko- Sosyal Hayatına Etkisi Bozok Üniversitesi
185Öncel Demirdaş Yozgatta Çerkeşiyye Ve Şeyh Hacı Ahmed Yozgâdî Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
186Önder Değirmenci 2007-2014 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçlarına Göre Yozgat İlinin Demografik Yapısının İncelenmesi Türkiye İstatistik Kurumu Kayseri Bölge Müdürlüğü
187Özlem Acer Ulusal Mimarlık Akımına Yozgat’Tan Örnek Bir Yapı: Cumhuriyet Mektebi/İlkokulu Binası İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
188Qiyas Şükürov Şeyh Celal Vakasının Problematik Yönleri Bozok Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi
189Rafet Metin Xvı. Yüzyılda Bozok Sancağının Nüfus Yapısı Kırıkkale Üniversitesi
190Ramazan Ekinci Yusuf Ziya Yozgadi'nin "Vâveylâ-Yı Peder Yahut Evlat Acısı" Adlı Eseri Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi
191Recep Dikici Türkiye Kütüphaneleri'nde Matbu Ve El Yazması Eseri Bulunan Yozgatlı Âlimler Ve Bazı Evliyalar Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
192Recep Karacakaya Ermeni Komitelerince Öldürülen Yozgatlı Ermeniler İstanbul Medeniyet Üniversitesi
193Recep Temel, Nurcan İgneci 1844 Tarihli Temettuat Defterine Göre Yozgat İlinde Vergi Mükellefleri Ve Mükellefiyet Kaynakları Bozok Üniversitesi
194Recep Yurt Göç Hareketinin Nüfusun Cinsiyet Ve Yaş Grubu Üzerine Etkisi (Yozgat Örneği) Giresun Üniversitesi
195Resul Çatalbaş Yozgat Mülteci Misafirhanesi Bozok Üniversitesi
196Sadık Sarısaman Arşiv Belgelerine Göre Cumhuriyet Döneminde Yozgat İli Mülki Düzenlemeleri Afyon Kocatepe Üniv
197Salim Gökçen Damat Ferit Hükümeti Oluşmasına Karşı Yozgat Ve Çevresinden Gelen Tepkiler Erzincan Üniversitesi
198Scott Branting Kerkenes Dağ İn Yozgat: From “An Unnoticed Ancient Metropolis” To A Globally Recognizable City University Of Central Florida
199Seda Akarsu, Babür Mehmet Akarsu, Fuat Yöndemli Antik Dönem'de Yozgat Sarıkaya'da Termalterapi Ve Peloidoterapi Selçuk Üniversitesi, Sinop Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi
200Seda Çellek İç Anadolu Geleneksel Evleri Ve Yapısal Özellikleri, Yozgat Ve Kırşehir Örneği Ahi Evran Üniversitesi
201Sedat Per Yozgat’Tan Türkiye Akar Faunası İçin Yeni Bir Peloptulus (Acari, Phenopelopidae) Türü: Peloptulus Montanus Hull, 1914 Bozok Üniversitesi
202Sefer Kalaman Alternatif Bir Katılım Örneği Olarak Radyo Yayıncılığının Önemi: Bozok Üniversitesi Radyo Yayıncılığı Modeli/Önerisi Bozok Üniversitesi
203Sefer Solmaz Danişmend-Nâmede Türklerin Orta Anadolu Fetihleri Ve Karşılaşılan Olağan/Olağanüstü Motifler Selçuk Üniversitesi
204Selcan Taşcı Kadışehri (Yozgat)’Nde Bitkisel Tarımın Genel Durumu Bozok Üniversitesi
205Selda Daler Yozgat Bağcılığı Bozok Üniversitesi
206Selim Özarslan Yozgat Ve Çevresinin Dini Hayatına Tesir Eden Kanaat Önderlerinden Şeyhzade Ahmet Efendi Fırat Ünv.
207Serdar Özyalın Yozgat İli Balık Üretimine Genel Bakış Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
208Serkan Gül Maarif Salnamelerine Göre 19. Yüzyıl Sonu Ve 20. Yüzyıl Başında Yozgat Sancağında Eğitim Kurumlarının Genel Durumu Bozok Üniversitesi
209Serkan Polat İstanbul'un Zahire İhtiyacının Temini Hususunda Çapanoğlu Süleyman Bey'in Faaliyetleri Bozok Üniversitesi
210Sevim Akgül - Şaduman Yıldız Yozgat’Ta Buğday Üretimi Ve Fiyat İlişkisinin Koyck Modeliyle Analizi Bayburt Üniversitesi
211Stefania Mazzoni Archaeological And Philological Researches At Uşakli Höyük Floransa Üniversitesi
212Suray Gundogdyyeva Türkmencedeki Ve Yozgat Ağzındaki Ortak Kullanılan Kelımeler Üzerine Türkmenıstan Ilımlar Akademisi, Elyazmaları Enstitüsü
213Süheyla Bilki Kale Yozgat Nizamoğlu Konağı Etnografya Müzesi İşlemeleri Gazi Üniversitesi
214Süleyman Demirci Xvıı. Yüzyılın İkinci Yarısında Bozok Livası : İdari Taksimat Ve Vergilendirilebilir Nüfus Hakkında Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme Erciyes Üniversitesi
215Sümeyra Pektaş, Mehmet Eminel, Zuhal Özçetin Tarihi Yapılarda Tipolojinin İrdelenmesi: Yozgat’Ta Divanlı Köyü Camii Ve Cevheri Ali Efendi Camii Örnekleri Bozok Üniversitesi
216Şaban Altın Küresel Pazarlama Yönetimi Yaklaşımıyla Çok Boyutlu Yönetsel Yatırım Analizi Ve Portföy Yönetimi – Yozgat Sanayi Bölgesinde Faaliyet Gösteren İşletmelerin İhtiyaç Analizi Bozok Üniversitesi Meslek Yüksekokulu
217Şahin Yeşilyurt Bozok Sancağı Vergi Uygulamaları: 1821-1868 Dönemi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
218Şebnem Hüseynova Yozqat Ve Eskı Türklerde Mitolojık Karakter -Alkarısı Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi Folklor Enstitüsü
219Şerafettin Yener,Nevzat Erdoğan İstiklal Madalyası Sahibi Yozgat Mebusu;Süleyman Sırrı İçöz (1878-1963) Muş Alparslan Üniversitesi
220Tahir Bilirli İmar Meclisi Raporlarında Yozgat Karabük Üniversitesi
221Talip Mert Yozgat İdadisi / Yozgat Sultanisi Marmara Üniversitesi
222Tansu Uskutoğlu Yozgat İlinin Organik Tarım Potansiyeli Ve Bu Potansiyelin Geliştirilmesi İçin Tavsiyeler Bozok Universitesi
223Tayip Duman, Dilşat Peker Ünal Sayısal Verilerle Eğitimde Yozgat Bozok Üniversitesi
224Tuğba Kılıç Yozgat İlinde Doğal Yayılış Gösteren Ve Ekonomik Değer Taşıyan Bazı Tıbbi Ve Aromatik Bitkiler Bozok Üniversitesi
225Tuğçe Erdal Yapısal Ve İşlevsel Bağlamda Yozgat Kutlamaları Bozok Üniversitesi
226Tuna Tunagöz Bozok Sancağından İntikal Eden Felsefî Miras: Süleymaniye Kütüphanesi Yozgat Koleksiyonu’Nda Yer Alan Elyazmaları Bağlamında Bir İnceleme Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
227Uğur Bekir Dilek Yozgatlı Zeynîzâde Mehmed Hâzık’In Eserlerinde Hukukî Ve Siyasî Bazı Kavramlar Yalova Üniversitesi
228Ülkem Yaz Yozgat Merkez Çalatlı Köyünde Bulunan Balbal Formunda Mezar Taşları Bozok Üniversitesi
229Ülkü Yancı, Osman Kubilay Gül Hurufat Defterlerine Göre Bozok Sancağı Cumhuriyet Üniversitesi
230Ümit Budak / Osman Yılmaz Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Kampüsünün Endemik Bitkileri Bozok Üniversitesi
231Ümit Eker Abbas Sayar’In Romanlarında Yozgat Ve Yöresinin Ağız Özellikleri Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
232Ünsal Yılmaz Yeşildal Yozgat Menkıbeleri Akdeniz
233Vasif Gafarov I. Dünya Savaşı Yıllarında Rus Esirlerin Tutuldukları Osmanlı Kampları Ve Yozgat Üsera Garnizonu Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Tarih Enstiütsü
234Veli Ünsal Alişar’In Yozgat Arkeolojisi Ve Eskiçağ Tarihine Katkısı Ahi Evran Üniversitesi
235Yakup Kızılelma,Murat Karabulut Yozgat Ve Çevresinde Kuraklık Analizi Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
236Yalçın Bazna Bozok Sancağı’Nda İskân Edilmiş Olan Pehlivanlı Aşireti Beylerinden Mahmud Ve Oğlu Abdurrahman Beylerin Halka Zulümleri Çankırı Karatekin Üniversitesi
237Yalçın Gezer 774 Hicri Tarihli Vakfiyeye Göre Şeyh Bahadır Zaviyesi Hitit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi
238Yasin Dönder Mühimme Defterlerine Göre 16. Yüzyılın Son Çeyreğinde Bozok Sancağı Gaziosmanpaşa Üniversitesi
239Yasin Keleş / Yusuf Ziya Akbaş Yozgat İlinin Termal Turizm Potansiyelinin 2023 Turizm Vizyonu Kapsamında İncelenmesi Ondokuz Mayıs Üniveristesi Turizm Fakültesi
240Yasin Özcan Dünyanın En Eski Termal Tedavi Merkezlerinden Birisi Sarıkaya Antik Roma Hamamı İçişleri Bakanlığı
241Yaşar Barut Yozgat'ta Özel Eğitim (Mevcut Durum, Sorunlar Ve Çözüm Önerileri) Ondokuz Mayıs Üniversitesi
242Yaşar Karadağ Yozgat-Sarıkaya Ekolojik Koşullarında Bazı Mürdümük (Lathyrus Sativus L.) Hatlarının Tarımsal Özellikleri Üzerine Bir Araştırma Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi
243Yaşar Öcal Çaparzade(Çapanoğlu) Süleyman Bey’İn İdaresindeki Maden İşletmeleri Meb/Gop Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yakınçağ Tarihi
244Yemliha Kurt, Ali Korkmaz Yerel Gazetelerde Sporun Yer Alışı: Yozgat Örneği Bozok Üniversitesi / Erciyes Üniversitesi
245Yılmaz Kurt - Ümit Katırancı 1845 Tarihinde Yozgatlılar Ankara Üniversitesi
246Yunus Özger 1834'Te Yozgat'ın Demografik Yapısı Bozok Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi
247Yüksel Göztepe Yozgatlı Zühni’Nin Divanda Vahdet Anlayışı İlahiyat Fakültesi/ Cumhuriyet Üniversitesi
248Yüksel Kaştan Dpt Sonrası Yozgat'ın Sosyo- Ekonomik Gelişimi / Cumhuriyet Tarihi Akdeniz Üniversitesi
249Z. Buket Kalaycı Yeni Yozgat Gazetesine Göre Cumhuriyet Dönemi Yozgat Ekonomisi Sakarya Üniversitesi
250Zafer Eroğlu Bozok Sancağına Bağlı Kızılkoca Kazası Karyelerinin Sosyo-Ekonomik Yapısı Özalp Kaymakamlığı
251Zafer Karademir 18. Yüzyılda Yozgatlı Ekâbirin Şehir İktisadındaki Rolleri Ve Yaşadıkları Mali Çatışmalara Dair Kanunun Ürettiği Çözüm Yolları Cumhuriyet Üniversitesi
252Zafer Seçgin Yozgat Adaçayı (S. Yosgadensis Freyn Bornm.) Üzerine Biyoteknolojik Yaklaşımlar -Bildirim Yozgatın Yerüstü Ve Yeraltı Zenginlikleri Konu Başlığı Alında Yozgat Biyoçeşitliliği Ve Özellikleri Konusunu Kapsamaktadır- Ondokuz Mayıs Üniversitesi
253Zekai Mete Xvı. Yüzyılın İkinci Yarısında Bozok Sancağı Timarlı Sipahileri İstanbul Medeniyet Üniversitesi
254Zekeriya Karadavut Yozgat Efsanelerinin Anadolu Türk Efsaneleri İçindeki Yeri Akdeniz Üniversitesi
255Zeki Mut Yozgat’In Bitkisel Üretiminde Tahıl Ve Baklagillerin Önemi Tarım Ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Bozok Üniversitesi
256Zekiye Kocakaya Akdağmadeni (Yozgat)’Nden Türkiye İçin Yeni Kayıt Bir Makromantar Türü : Chalciporus Amarellus (Quél.) Bataille Bozok Üniversitesi
257Zuhal Özçetin, Mehmet Eminel, Sümeyra Pektaş Tarihî Yapılarda Günümüzde Malzeme Ve Tasarım Açısından Değerlendirme: Yozgat’Ta Çapanoğlu Camii Örnekleri Bozok Üniversitesi